REGULAMIN KLUBU

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: AVA 3.0 S.C.

 • Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: marketing@ava3.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
 • Pani/Pana dane osobowe po skorzystaniu z usługi przechowywane będą przez okres 6 lat, w innym przypadku zostaną usunięte w terminie 30 dni z powodu braku odpowiedzi.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Teren Klubu AVA 3.0

 1. Na zewnątrz klubu Ava 3.0 odpowiada, za pas chodnika znajdujący się przed kamienicą znajdującą się przy ul. Stary Port 21. Granicami terenu jest lewy i prawy narożnik klubu z całą szerokością chodnika (granica terenu końcy się z krawężnikiem dzielącą ulicę od chodnika bezpośrednio przy kamienicy).
 2. Klub Ava 3.0 odpowiada za wszystkie pomieszczenia znajdujące się wewnątrz kamienicy znajdującej się przy ul. Stary Port 21 m.in.:
 3. Sale taneczne
 4. Pomieszczenie gospodarcze
 5. Pomieszczenia sanitarne
 6. Pomieszczenia biurowe
 7. Pomieszczenia serwerowe
 8. Pomieszczenia gastronomiczne
 9. Pomieszczenia magazynowe
 10. Ciągi komunikacyjne
 11. Strych

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub muzyczny AVA 3.0 spółka cywilna w Bydgoszczy K.Tillinger,E.Skórcz „Klub” jest miejscem prywatnym i reprezentowanym wyłącznie przez zarząd Klubu.
 2. Jedyną oficjalną stroną Klubu muzycznego jest strona www.ava3.pl Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone na innych stronach internetowych.
 3. Goście uczestniczący w wydarzeniach organizowanych przez Klub automatycznie akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Klub, zarówno w formie statycznej (zdjęcia), jak i dynamicznej (film) dla celów marketingowych, promocyjnych oraz wizerunkowych i informacyjnych Klubu. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności: wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz wszelkie inne publicznie i niepubliczne udostępnianie utrwalonego wizerunku zwłaszcza w Internecie, telewizji (naziemnej, kablowej, satelitarnej), czy na billboardach/ plakatach. Klub uprawniony jest do przeniesienia przedmiotowej zgody na rzecz swojego następcy prawnego.
 4. W przypadku, gdy gość uczestniczy w wydarzeniu sponsorowanym przez podmioty trzecie lub realizowanym przez Klub na zlecenie podmiotów trzecich, gość, niezależnie od udzielenia zgody, o której mowa w pkt 3, wyraża również zgodę na warunkach określonych w pkt 3 na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia przez te podmioty trzecie.
 5. Zgoda określona w pkt 3 i 4 powyżej obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez inne osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprez.

PRAWO WSTĘPU DO KLUBU

 1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub, mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 2. W celu zapewnienia Gościom Klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom obowiązującym na terenie Klubu muzycznego. Dotyczy to również osób umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia, lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w Klubie.
 3. O wejściu osób na teren Klubu decyduje manager klubu lub pracownicy ochrony klubu, mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu bez podania przyczyny.
 4. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 24 roku życia w piątki,a w soboty poniżej 18 roku życia oraz nieposiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do sugerowanego dress code danego wydarzenia. Manager lub pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.
 5. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku gdy ilość osób w Klubie, przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu.
 6. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 7. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu:
  • jedzenia,
  • napojów,
  • alkoholu,
  • środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie,
  • broni palnej i gazowej,
  • noży i innych ostrych przedmiotów,
  • wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości Klubu,  zwierząt
 1. Pracownik ochrony ma prawo do przeszukania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży,lub skorzystania z alkomatu . W przypadku odmowy poddania się ww, kontroli, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu.
 2. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości Klubu, ich mienia oraz mienia Klubu, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu zostaną wyproszone z lokalu.

REZERWACJE, OPŁATA ZA WSTĘP, GODZINY OTWARCIA KLUBU

 1. Klub jest czynny:
 • od 1 maja do 31 sierpnia – w piątki i soboty w godzinach 21:00-4:00
 • od 1 września do 30 kwietnia – w piątki i soboty w godzinach 21:00-4:00
 1. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione wcześniej bilety lub opłacone miejsca siedzące. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
 2. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 3. Godzina zamknięcia Klubu jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera Klubu.
 4. Za wejście do Klubu pobierana jest opłata. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletu w zależności od wydarzenia.
 5. Opłata za wejście do klubu nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wyjścia z Klubu. Bilet jest jednorazowego użytku, zabrania się przekazywania biletu (opaski) osobom trzecim.
 6. Informacje dotyczące rezerwacji miejsc siedzących oraz obowiązującego cennika można uzyskać pod numerem telefonu: 535 990 991 oraz emailem ; klub@ava3.pl lub za pośrednictwem FB.
 7. Rezerwacje obowiązują do godziny 22:30 w dniu wydarzenia. W przypadku nie przybycia w umówionej godzinie Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez zwrotu wpłaconej kwoty rezerwacyjnej.
 8. Wpłata dokonana na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość bezpłatnego przeniesienia rezerwacji na inny termin.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA

 1. Klub jest obiektem monitorowanym.
 2. Goście Klubu są zobowiązani do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi Klubu oraz ochrony.
 3. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie.
 4. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Klubie odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.
 5. Osoby dopuszczające się zniszczenia mienia Klubu ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.
 6. Zabrania się organizacji akcji promocyjnych, reklam oraz zbiórek pieniężnych bez zgody kierownictwa Klubu.
 7. Zabrania się użytkowania wyposażenia Klubu niezgodnego z przeznaczeniem np. wchodzenia na pufy, stoliki, sofy lub sprzęt DJa.
 8. Zabrania się wychodzenia poza teren Klubu z przedmiotami stanowiącymi własność Klubu np. szklanki, kieliszki, coolery itp.
 9. Obsługa Klubu zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek, butelek i tym podobnych pozostawionych w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie w tym na terenie przyległym do Klubu lub w jego obrębie.
 11. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 12. Goście Klubu przyjmują do wiadomości, że mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 13. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 14. Zgodnie z art. 15. Pkt 2 pracownicy klubu mają obowiązek odmówić sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej.
 15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie Klubu.

REGULAMIN SZATNI

 1. Szatnia w Klubie jest obowiązkowa.
 2. Za zgubiony bądź zniszczony numerek obowiązuje opłata w wysokości 20 zł.
 3. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.
 4. Pracownik szatni nie przyjmuje odzieży od kilku osób na przechowanie wspólne.
 5. Podstawą do wydania przechowywanej odzieży jest numerek stanowiący własność klubu.
 6. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do weryfikacji tożsamości osoby odbierającej.
 7. W przypadku zgubionego numerka, rzeczy będą wydawane po zakończeniu imprezy lub w innym terminie ustalonym z managerem Klubu bądź telefonicznie z biurem pod nr 535 990 991 .
 8. Za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Pozostawione rzeczy w szatni mogą zostać przechowane do 7 dni.
 10. Klub ponosi odpowiedzialność za odzież pozostawioną w szatni i zgubioną z winy Klubu do kwoty 300 zł.
 11. Klient pozostawiający rzeczy w szatni akceptuje regulamin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 29.03.2019 do dnia jego modyfikacji lub odwołania.
 2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Klubu, na szatni klubu oraz w biurze klubu .